Reference

 

SEZNAM VSEH REFERENC

 

 

Preverite tudi kaj so v člankih o projektih Provie  zapisali mediji.

 

 • Aktivna protihrupna zaščita; HC H4, odsek  Šempeter - MP Vrtojba; (PGD,PZI,PZR); 2009; Občina Šempeter - Vrtojba
 • Načrt aktivne protihrupne zaščite; AC A2, AC pri Kozarju, Lj Brdo - Kozarje in razcep Kozarje - Kozarje III; (PGD,PZI,PID); 2005; Primorje d.d.
 • Študija zvočne izolacije klimata ob gostinskem lokalu; Gostinski lokal Volčja draga 61; (ŠTUDIJA); 2004; Privat
 • Načrt aktivne in pasivne protihrupne zaščite; GC G1-2 Hajdina (Draženci) - Ptuj, ob Puhovi cesti; (PGD,PZR,PZI); 2005; PNG d.o.o., City studio d.o.o.
 • Načrt zunanje ureditve poslovno - prodajnega centra Lesce; Trgovski center Merkur - Lesce; (IDZ); 2004; Arhe d.o.o.
 • Elaborat dimenzioniranja voziščne konstrukcije s sočasno ureditvijo Rožne doline, rekonstrukcijo križišča in ureditvijo hodnikov za pešce; Prometna študija križišča; Prometna ureditev; Križišče med RC R3-635/1121 Lesce - Kamna Gorica - Lipnica in LC Rožna dolina; (IDZ,ELABORAT); 2004; Arhe d.o.o.
 • Načrt protihrupne zaščite mesta Postojna; AC A1, odsek Unec - Postojna, mesto Postojna; (PZI,PID,MERITVE HRUPA); 2005; Primorje d.d.
 • Načrt aktivne protihrupne zaščite; AC A2, odsek Dobruška  vas - Smednik; (PID); 2004; Dolenjska projektiva d.o.o.
 • Načrt sanacije obstoječe protihrupne zaščite PO6 - I.del; AC A2, odsek Šmarje Sap; (PID); 2005; SCT d.d.
 • Ocena vpliva osenčenja v okolju; Poslovno stanovanjski objekt Šalara pri Kopru; (ŠTUDIJA); 2004; Groupinvest d.o.o.
 • Preliminarna študija potrebne zvočne izolativnosti oken; Poslovno stanovanjski objekt Šalara pri Kopru; (ŠTUDIJA); 2004; Groupinvest d.o.o.
 • Predlog rekonstrukcije leve brežine in sanacije leve polovice; Soline Sečovlje, Solinska cesta; (IDZ); 2006; Soline pridelava soli d.o.o.
 • Načrt sončne elektrarne na protihrupni ograji; HC H4, odsek  Šempeter - MP Vrtojba; (PGD); 2008; E3 d.o.o.
 • Meritve hrupa; Dvorana Renče; (ELABORAT); 2005; Kotalkarski klub Renče
 • Načrt aktivne in pasivne protihrupne zaščite; AC A2, odsek Hrastje - Lešnica; (PZI,PID,POV); 2007; Primorje d.d., SCT d.d.
 • Načrt zunanje ureditve in interne kanalizacije trgovskega centra Merkur - Ptuj; Trgovski center Merkur - Ptuj; (PGD,PZR,PZI,PID); 2005; ARHE d.o.o.
 • Načrt aktivne protihrupne zaščite - statična in stabilnostna analiza; AC A5, odsek Lendava - Pince; (ELABORAT); 2005; Lineal d.o.o.
 • Načrt aktivne protihrupne zaščite APO 1, 2 in 4; AC A2, odsek Smednik - Krška vas; (PZI,PID); 2005; SCT d.d.
 • Načrt pasivne protihrupne zaščite; GC G1-1, MP Vič - Hajdina, območje naselja Rošnja; (PGD,PZI); 2005; PS prostor d.o.o.
 • Načrt aktivne in pasivne protihrupne zaščite; AC A1, priključek Celje - vzhod in povezovalna cesta; (PGD,PZR,PZI,PID,POV); 2008; Projekt d.d.
 • Načrt aktivne protihrupne zaščite - brežine po sistemu armiranih zemljin; AC A2, odsek Vrba - Črnivec (Peračica), pododsek Lesce - Brezje; (IDZ,PZR,PGD,PZI); 2006; PNZ d.o.o.
 • Idejna zasnova izvedbe brežine Meljski hrib po sistemu armiranih brežin; Meljski hrib; (ELABORAT); 2005; DRSC
 • Strokovno mnenje o vplivih na okolje; Delavnica kovinske galanterije Žužemberk; (ŠTUDIJA); 2005; Privat
 • Načrt aktivne in pasivne protihrupne zaščite; AC A2, odsek Lešnica - Kronovo; (PGD,PZR,PZI,PID,POV); 2008; PA-NG d.o.o., Primorje d.d.
 • Elaborat temeljenja protihrupne zaščite; AC A2, AC pri Kozarju, Kozarje IV; (ŠTUDIJA); 2005; City studio d.o.o.
 • Strokovno mnenje glede zvočne in požarne zaščite; Dvostanovanjska hiša na Zgornji Polskavi; (ŠTUDIJA); 2005; Privat
 • Protihrupna zaščita stanovanjskega objekta; Stanovanjski objekt v Kranjski gori; (IDZ); 2005; Privat
 • Načrt dovoznega priključka; Hiše LASER; (PGD) ; 2005; Winky d.o.o.
 • Načrt križišča med regionalno cesto R3-635/1121 Lesce - Kamna gorica - Lipnica in lokalno zbirno cesto (Rožna dolina); Križišče med RC R3-635/1121 Lesce - Kamna Gorica - Lipnica in LC Rožna dolina; (IDZ); 2005; Arhe d.o.o.
 • Načrt zunanje in prometne ureditve; Načrt odvodnjavanja in kanalizacije; Elaborat dimenzioniranja vozišča; Elaborat hortikulture; Trgovski center Merkur - Lesce; (PGD, PZI, PID); 2005; Arhe d.o.o.
 • Načrt rekonstrukcije ceste Rožna dolina in R3-635/1121, Načrt odvodnjavanja in kanalizacije, Načrt opornega zidu; RC R3-635, odsek 1121 Lesce - Kamna Gorica - Lipnica in LC Rožna dolina (v sklopu gradnje trgovskega centra Merkur Lesce); (PGD, PZI, PID); 2005; Arhe d.o.o.
 • Načrt aktivne protihrupne zaščite; AC A1, odsek Trojane in predor Trojane; (PZI, PID); 2006; SCT d.d.
 • Podbetoniranje temelja objekta in odstranitev hleva pri gospodarskem objektu; Spodnji Brnik; (ELABORAT); 2005; SCT d.o.o.
 • Načrt pasivne protihrupne zaščite; GC G1-3/0322 Črešnovci - Dolnji Lakoš, za naselje Dolnji Lakoš; (ELABORAT, PZR); 2005; DRSC
 • Prometna študija za cestni priključek na državno cesto, RC R2-409, odsek 3000 Brezovica - Vrhnika, cestni priključek Špan na državno cesto; (IDZ); 2005; Urh arhitekti d.o.o.
 • Načrt aktivne protihrupne zaščite; AC A2, odsek Šentvid - Koseze; (PZI, PID, POV); 2008; SCT d.d.
 • Preverba preglednosti; RC R1-202 Krško - Brežice, cestni priključek na državno cesto (parcela št. 608/2 k.o. Stari Grad); (PROMETNA ŠTUDIJA); 2005; Privat
 • Načrt aktivne in pasivne protihrupne zaščite; AC A5, odsek Spodnja Senarska - Cogetinci; (PGD, PZR, PZI, PID, POV); 2008; BPI d.o.o.
 • Ureditev dela makadamske ceste in pripadajoče fekalne in meteorne kanalizacije ter vodovoda; Oševljek pri Novi Gorici; (PGD, PZI); 2005; Občina Nova Gorica
 • Analiza stanja objekta; Gimnazija Maribor; (ELABORAT); 2005; Ministrstvo za šolstvo in šport
 • Študija širjenja hrupa za RTP Cirkovce; RTP Cirkovce;(ELABORAT); 2005; Elektro Slovenija d.d.
 • Načrt protihrupnih ukrepov; RC R1-211, odsek 0212 Stanežiče - Vižmarje (Celovška cesta); (IDP); 2005; PNG d.o.o..
 • Akustika dvorane; Fakulteta za elektrotehniko, prizidek G2; (ŠTUDIJA); 2005; Fakulteta za elektrotehniko Ljubljana
 • Prikaz aktivne protihrupne zaščite; AC A2, odsek Bič - Trebnje, pododsek Korenitka - Pluska; (PID, POV); 2005; PA-NG d.o.o.
 • Preverba možnosti izvedbe uvoza do zunanjega skladišča Merkur; TC Merkur Naklo, Cesta na Okroglo; (PROMETNA ŠTUDIJA); 2005; Merkur d.d.
 • Načrt aktivne protihrupne zaščite; HC H2, odsek Pesnica - Maribor (leva stran); (PGD, PZR, PZI, PID, POV, ELABORAT MERITEV); 2007; BPI d.o.o. & Lineal d.o.o., CMC d.d.
 • Elaborat ureditve transportne poti; Trgovski center Merkur Jesenice; (PROMETNA ŠTUDIJA);  2006; Merkur d.d.
 • Načrt aktivne protihrupne zaščite; HC H2, odsek 0033, 0633 Maribor - Tezno; (PGD, PZI, PID, POV, ELABORAT MERITEV); 2008; Dars d.d., CPM d.d.
 • Ničelno stanje hrupa na Verovškovi; Verovškova ulica, Ljubljana; (ELABORAT); 2006; IMOS geoteh d.o.o.
 • Prikaz aktivne protihrupne zaščite; AC A1, odsek Vransko - Blagovica,  pododsek Trojane - Blagovica; (PID); 2006; SCT d.d.
 • Načrt aktivne protihrupne zaščite; GC G2-105, odsek 0252 Karteljevo - Novo mesto, rekonstrukcija Ljubljanske ceste in javne infrastrukture; (PGD, PZR, PZI); 2009; Acer d.o.o.
 • Študija obremenitve s hrupom in predlog protihrupne zaščite; RC R1-255, odsek 1140 Mengeš - Duplica; (ŠTUDIJA); 2006; Appia d.o.o.
 • Ničelno stanje hrupa na lokaciji bodoče HE Krško; HE Krško; (ELABORAT); 2006; IMOS geateh d.o.o.
 • Načrt podboja pod železniško progo; RC R1-204, odsek 1012 Šempeter - Dornberk; (IDZ); 2006; Občina Šempeter - Vrtojba
 • Elaborat zaščite pred hrupom, Načrt aktivne protihrupne zaščite; Cesta na Markovec v Kopru; (ELABORAT, PZR, PZI, PID, POV); 2009; Investbiro Koper d.d., IP OBALA d.o.o.
 • Prometna logistika; Garažna hiša Stolpnice v Novi Gorici; (IDZ); 2006; Atelje Dešman d.o.o.
 • Načrt aktivne protihrupne zaščite, Terenske meritve PHO; AC A4, odsek 0091 Slivnica - Hajdina in Hajdina - Draženci, sklop A, B in C; (IDZ, PGD, PZI, PID, NOV ELABORAT MERITEV); 2010; BPI d.d., Projekt d.d., Lineal d.o.o., SCT d.o.o., Primorje d.d., CPM d.d., Stavbar IGM d.o.o.
 • Načrt aktivne protihrupne zaščite; AC A2, odsek Pluska - Ponikve; (PGD, PZR, PZI, PID, POV, ELABORAT MERITEV); 2010; PA-NG d.o.o., Primorje d.d.
 • Načrt aktivne protihrupne zaščite; AC A2, odsek Ponikve - Hrastje; (PGD, PZR, PZI, PID, POV, ELABORAT MERITEV); 2010; PA-NG d.o.o.
 • Načrt aktivne protihrupne zaščite; Glavna železniška proga Ormož - Murska Sobota v občini Ljutomer; (PZR, PZI, PID, POV, ELABORAT MERITEV); 2009; SŽ - projektivno podjetje Ljubljana d.d., Gradal Sekereš s.p., Rafael d.o.o.
 • Načrt zunanje ureditve, odvodnjavanja in zunanjih priključkov; Rušitev obstoječih objektov in nadomestna gradnja dveh večstanovanjskih objektov v sklopu tovarne Aquasava, Kranj; (PZR, PZI); 2006; Arhes d.o.o.
 • Načrt prometne ureditve in kanalizacije; Večstanovanjski blok A Struževo, Kranj; (PGD, PZI, PID); 2008; Arhes d.o.o., Gradbinec GIP d.o.o.
 • Načrt zunanje in prometne ureditve ter odvodnjavanja in kanalizacije; Trgovski center Merkur Maribor; (PGD, PZI); 2007; Arhe d.o.o.
 • Načrt aktivne protihrupne zaščite; Glavna železniška proga E67 Šentilj - Maribor - Zidani most, proga 30: Zidani most - Šentilj - d. m. (naselje Košaki v MO Maribor); (PZI); 2007; Lineal d.o.o.
 • Projektna dokumentacija aktivne protihrupne zaščite; A2, odsek Malence - Šmarje Sap in Šmarje Sap - Grosuplje; (PGD, PZI, PID, POV, ELABORAT MERITEV); 2009; Dars d.d., SCT d.d., Primorje d.d.  
 • Meritve hrupa na konstrukcijah ZPH - raziskovalna naloga; (ŠTUDIJA);  2007; Dars d.d.
 • Načrt zunanje in prometne ureditve; Objekti v naravnem rezervatu Škocjanski zatok na območju Bertoške bonifike, pod ankaransko vpadnico; (PGD, PZI); 2007; Ravnikar - Potokar arhitekti
 • Načrt zunanje in prometne ureditve; Center starejših Trnovo; (PGD, PZI, PID); 2010; Ravnikar - Potokar arhitekti, GPG d.d.
 • Načrt odvodnjavanja; Cesta ob deponiji EET - Luka Koper; (PZR, PZI); 2007; Luka Koper d.d.
 • Načrt aktivne protihrupne zaščite; AC A5, odsek 0806 Maribor S - Lenart, I., II., III. ter AC Koper - Lendava, odsek Slivnica - Pesnica, pododsek Zrkovska cesta - Pesnica; (PZI, PID, POV, ELABORAT MERITEV); 2008; SCT d.d., Lineal d.o.o.
 • Načrt aktivne protihrupne zaščite; RC R2-447, odsek 1477 Kompolje - Želodnik, Prevoje; (PZI, PID, POV, ELABORAT MERITEV); 2008; Občina Lukovica, CPL d.d.
 • Terenske meritve hrupa PHO; AC A2, odsek 0022 Grosuplje - Višnja gora, Višnja gora - Ivančna Gorica, Dedni dol; (ELABORAT); 2006-2007; Primorje d.d., SCT d.d.
 • Meritve hrupa; HC H2, odsek Pesnica - Maribor (leva stran); (ELABORAT); 2007; CPM d.d.
 • Načrt aktivne protihrupne zaščite; Obvoznica Krško, km 2.180 - km 4.120; (PGD, PZI); 2007; Dolenjska projektiva d.o.o.
 • Načrt ureditve pločnika in opornega zidu; R378 skozi Žiri, odsek 1375, km 1.600 do 2.050; (PZI); 2007; Občina Žiri
 • Načrt zunanje ureditve; Načrt ceste; Načrt hišnega priključka; Elaborat kanalizacije; Načrt fekalnega priključka; Nadomestni poslovni objekt regionalni razvojni center Dars; (PGD, PZI, PID); 2009; Dars d.d., SCT d.d.
 • Terenske meritve hrupa PHO; Trgovski center Merkur Maribor; (ELABORAT); 2007; Merkur d.d.
 • Načrt aktivne protihrupne zaščite; Načrt pasivne protihrupne zaščite; Elaborat za vzpostavitev začasnega nivojskega križanja; Načrt vzdrževalne poti; Modernizacija signalno varnostnih naprav na železniški progi Divača - Koper; (IDZ, PZI, PID); 2010; Primorje d.d.
 • Načrt aktivne protihrupne zaščite; GC Želodnik - Mengeš - Vodice, odsek Mengeš - Žeje - Vodice; (PGD, PZR, PZI); 2010; PNG d.o.o.
 • Projektna dokumentacija rekonstrukcije ceste; HC H5, odsek Sermin - Bertoki, Bertoki - KP (Škocjan) in priključek Bertoki; (PZI, PZR, PID, POV); 2009; Dars d.d., CPK d.d.
 • Projektna dokumentacija rekonstrukcije ceste; HC H4, odsek Vogrsko - Šempeter, Šempeter - Vrtojba in kamionska cesta Vrtojba; (PZI, PZR); 2007-2008; Dars d.d.
 • Načrt dovozne poti; Dovozna pot v Senožetih; (IDZ); 2007; Privat
 • Načrt zunanje ureditve; Načrt prometne ureditve garaž; Stanovanjsko trgovska cona Majske Poljane; (PGD, PZI, PID); 2010; JV Primorje d.d. & Arhikon d.o.o.
 • Elaborat zaščite zemljin na portalih tunela Ljubno; AC A2, tunel Ljubno; (ELABORAT); 2008; SCT d.d.
 • Načrt zunanje ureditve in kanalizacije; Trgovski center Merkur Škofja Loka; (PGD, PZR, PZI, PID); 2010; Arhe d.o.o.
 • Projektna dokumentacija ureditve odstavnih niš; HC H5, odsek 0388 Škofije - Srmin in 0737 Bertoki - Koper; (IDZ, PZI, PZR); 2008; Dars d.d.
 • Elaborat armirane brežine; Križišče pri tržnici Brežice in parkirišče ob Jurčičevi ulici pod obzidjem - del parkirišča C; (ELABORAT); 2007; Občina Brežice
 • Projektna dokumentacija aktivne protihrupne zaščite; AC A2, odsek Brezovica - Vrhnika (0052/0652); (IDZ, PGD, PZR); 2010; Dars d.d.
 • Aktivna protihrupna zaščita; AC A1, odsek 0018 LJ (Dolenjska) - Barjanska; (PID, POV); 2007; Dars d.d.
 • Ureditve komunalne infrastrukture; OLN za del območja Grenc v Škofji Loki; (PGD, PZI, PID, NOV); 2010; Loka inženiring d.o.o.
 • Načrt zunanje ureditve in kanalizacije; Trgovski center Merkur Vižmarje; (PGD, PZR, PZI, PID); 2009; Arhe d.o.o.       
 • Projektna dokumentacija ureditve odstavnih niš; AC A1, odsek 0060 Divača - Kozina in 0662 Črni Kal - Srmin; (IDZ, PZI, PZR); 2008; Dars d.d.
 • Načrt zunanje ureditve; Trgovski center Supernova Nova Gorica; (PGD); 2008; EM.studio d.o.o.
 • Načrt pasivne protihrupne zaščite; AC A2, odsek 0013 AC Šentvid - Koseze, polni priključek na Celovški cesti 2. in 3. faza, G8-213; (IDP); 2008; PNZ d.o.o.
 • Načrt kanalizacije; Žiganja vas - Sebenje v občini Tržič; (IDZ, PZR, PGD); 2009; Občina Tržič
 • Načrt opornih zidov; OLN za del območja Grenc v Škofji Loki; (PGD, PZI); 2009; MID investicije d.o.o.
 • Načrt aktivne zaščite pred hrupom; AC Zrkovska - Ptujska (PHO 3-7); Nova Zrkovska cesta (PHO 1 in 2); (PZI, PID, POV); 2009; BPI d.o.o., SCT d.d.
 • Načrt aktivne in pasivne protihrupne zaščite; RC R1-211/0212, odsek Stanežiče - Vižmarje (Celovška cesta); (PGD); 2008; PNG d.o.o.
 • Načrt protihrupne ograje; Ursa Novo mesto; (IDZ); 2008; Ursa d.o.o.
 • Načrt zunanje in prometne ureditve; Načrt strežbe garaže; Podzemna parkirna hiša Tržnica; prizidek k Mahrovi hiši in ureditev Vodnikovega trga; (PGD, PZI); 2009; Kombinat d.o.o.
 • Načrt ceste; Načrt sekundarnega vodovoda; fekalno - meteorne kanalizacije ter prestavitve plinovoda; Načrt javne razsvetljave; Rekonstrukcija Rovšnikove ulice v Guncljah; (IDZ, PGD, PZI, PID); 2009; PUZ d.d.
 • Načrt aktivne protihrupne zaščite; GC G1-1, odsek 0241 Dravograd - Radlje, Muta, objekt Mariborska 14; (IDZ, PZI); 2010; DRSC
 • Načrt aktivne protihrupne zaščite; AC A1, pododsek Zrkovska - Pesnica; (PZI, PID, POV); 2009; SCT d.d., Obrt oprema inženiring d.o.o.
 • Načrt zunanje ureditve in kanalizacije; Trgovski center Merkur Lavžnik; (PGD, PZI); 2009; Projektiva Gorica d.o.o., I.V.S., Merkur d.d.
 • Načrt rekonstrukcije ceste; Kopitarjeva cesta in Ciril Metodov trg v Ljubljani; (PGD, PZI); 2009; PUZ d.d.
 • Načrt rekonstrukcije ceste; Gornji in Stari trg v Ljubljani; (PGD, PZI); 2009; JP Vodovod - Kanalizacija d.o.o.
 • Prometna preveritev; Cestni priključek Vila Viktorija na regionalno cesto R1 209/1089 Bled - Soteska v km 0+777; (ŠTUDIJA); 2009; DRSC
 • Prometna preveritev cestnega priključka lokalne ceste JP 849283 na državno cesto R3-635/1121, v km 9+183,50; Cestni priključek LC JP 849283 na državno cesto R3-635/1121v Kamni Gorici; (ŠTUDIJA); 2009; AG projekt d.o.o.
 • Projekt fekalnega kanala; Grenc, Škofja Loka; (PGD, PZI); 2009; Občina Škofja Loka
 • Načrt aktivne protihrupne zaščite; RC R1-255/1359 Duplica - Kamnik - krožno križišče s komunalno infrastrukturo in priključkom za TC Stol - južni del v Kamniku; (PGD, PZI); 2010; Lineal d.o.o.
 • Parcelna/PHO ograja - elaborat; Grenc, Škofja Loka; (ELABORAT); 2009; Lokainženiring d.o.o.
 • Načrt fekalne in meteorne kanalizacije; Rekonstrukcija stanovanjskega objekta; (PGD); 2009; Privat
 • Prometna študija; RC R2-430/0282 Škofja vas - Celje, od km 3+700-4+600; (IDZ, IDP); 2009; DRSC
 • Projekt rekonstrukcije ceste in zunanjega vodovoda in kanalizacije; Spodnji trg v Škofji Loki; (PZI, PID); 2010; Loka inženiring d.o.o.
 • Načrt meteornega odvodnika; Za Kamnitnikom Škofja Loka; (IDZ, PGD, PZI); 2010; Privat
 • Načrt zunanjega vodovoda in hidrantnega omrežja; Frankovo naselje Škofja Loka (PZI); 2009; Lokainženiring d.o.o.
 • Načrt aktivne protihrupne zaščite; Prometna študija; RC R3-646, odsek 1444 Cikava - Brvace, stanovanjsko naselje Brvace - Grosuplje; (IDZ, ŠTUDIJA); 2009; Electa inženiring d.o.o.
 • Načrt rekonstrukcije ceste; Tunel pod Ljubljanskim gradom; (PZI, PID); 2009; Geoportal d.o.o.
 • Načrt zunanje ureditve; Stanovanjska hiša Berlot; (PZI); 2009; Arhikon d.o.o.
 • Načrt aktivne protihrupne zaščite - obloge tunela; AC A2, odsek 0020, 0620 Malence - Šmarje Sap, tunel Mali vrh; (PZI); 2010; Dars d.d.
 • Načrt zunanje ureditve; Energetski objekt Majske Poljane; (PGD, PID); 2010; Arhikon d.o.o.
 • Načrt aktivne protihrupne zaščite; GC G1-5, odsek 0370 Medlog - Celje; (PZI, PZR); 2010; DRSC
 • Terenske meritve hrupa PHO; Izola in Koper; (ELABORAT); 2009; PHS d.o.o.
 • Načrt aktivne protihrupne zaščite; Obvoznica Sarajevo; (PZI); 2010; JP DC F BiH
 • Načrt rekonstrukcije trapeznih ploščadi za umirjanje prometa; Gasilska cesta Ljubljana; (PZI); 2009; Mestna občina Ljubljana
 • Načrt zunanje ureditve z odvodnjavanjem; Trgovski center Merkur - Jarše; (PGD); 2010; Merkur d.d."
 • Aktivna vetrna zaščita; H4 Razdrto - Vrtojba, odsek Razdrto - Vipava; (IDZ); 2010; Ponting d.o.o.
 • Projektna dokumentacija aktivne in pasivne protihrupne zaščite; G2-106, odsek 0261 Škofljica - Rašica; (IDZ, PZI, PID, ELABORAT MERITEV); 2010; DRSC
 • Elaborat sanacije aktivne protihrupne zaščite; AC A2 Koper - Šentilj Vzhodna cesta (VAC) Zaloška cesta - Litijska cesta; (PZI); 2010; SCT d.d.
 • Projektna dokumentacija aktivne protihrupne zaščite; AC A1 Šentilj - Srmin, odsek Pesnica - Dragučova AC A5 Maribor - Pince, odsek Maribor - Cogetinci; (PZR, PZI, PID); 2010; Dars d.d.
 • Načrt zunanje ureditve in kanalizacije; Parterna ureditev dela Glavnega trga, Trga svobode, parka Herojev in Gosposvetske ulice; (PZI); 2010; Kombinat d.o.o.
 • Ureditev postajališča Hrastovlje; Postajališče Hrastovlje; (PZI); 2010; Primorje d.d.
 • Elaborat: meritve v odmevnici; Meritve absorpcije zvoka v odmevnici SGP ABI - Pomgrad d.o.o.; (ELABORAT); 2010; SGP Pomgrad-ABI d.o.o.
 • Načrt protihrupne zaščite; Slovenj Gradec, jug - Dravograd, 3. razvojna os; (IDP); 2010; Lineal d.o.o.
 • Elaborat: prometna študija; Preveritev cestnih priključkov na R2-452/0368; (ŠTUDIJA); 2010; Čarman d.o.o.
 • Projektna dokumentacija rekonstrukcije ceste; Lokalna medobčinska cesta LC 401380 Trata - Meja; (IDEJNA PREVERITEV); 2010; Občina Škofja Loka
 • Elaborat pasivne protihrupne zaščite; AC Vrba - Peračica; (ELABORAT); 2010; Dars d.d.
 • Projektna dokumentacija novega cestnega priključka; Priključitev stanovanjsko - poslovnega objekta Stadler na G1-6/0363 v Ilirski Bistrici; (IDZ); 2010; Privat
 • Projektna dokumentacija aktivne in pasivne protihrupne zaščite; Del proge št. 40 (E69) Pragersko - Središče - d.m. in proga št. 41 (T69) Ormož - Murska Sobota - Hodoš - d.m.; (IDZ, PGD, PZR); 2010; Lineal d.o.o.
 • Predstavitev; Predstavitev PHO v Hotelu Mons; 2010; Dars d.d.
 • Projektna dokumentacija za BS; BS na Barjanski cesti v Ljubljani; (IDZ); 2010; Petrol d.d.
 • Projektna dokumentacija aktivne protihrupne zaščite; Glavna cesta G1-5/0335 Impoljca - Brestanica KM 0+600 - KM 1+000, PHO ob Domu upokojencev in oskrbovancev Impoljca; (IDZ, PZI); 2011; DRSC
 • Načrt cestnega omrežja, kanalizacije in vodovoda; Lepovče pri Ribnici; (IDP); 2011; Archi.ka d.o.o.
 • Projektna dokumentacija za filtrski objekt s sesalnim vodom in podaljšek fekalnega tlačnega voda; Križišče glavne ceste Obrov - Kozina (Bazoviška cesta) in Istrske ulice z okolico, Rodiška cesta v Kozini; (PGD, PZI); 2011;
 • Projektna dokumentacija za ureditev vzdrževalne ceste; Vzdrževalna pot ob železniški progi Divača - Koper; (PZI); 2011; Primorje d.d.
 • Projektna dokumentacija za ukinitev pretočnih greznic na območju pristanišča in gradnjo internega fekalnega omrežja; Luka Koper; (PZI); 2011; Luka Koper d.d.
 • Ocena obremenitve okolja s hrupom za Mercator d.d.; Mercator d.d., DC Slovenčeva; (ŠTUDIJA); 2011; Mercator d.d.
 • Projektna dokumentacija ureditve cestnega omrežja; R1-210/1110 obvoznica Škofja Loka, začasna deviacija LC 401100 za Bodovlje; (PZI); 2011; Primorje d.d.
 • Poročilo o soodvisnosti med obremenitvijo in deformacijah polikrilnih elementov; (ELABORAT); 2011; Akripol d.d.
 • Elaborat protihrupne zaščite dilatacije na viaduktu; AC A1 Šentilj - Srmin, odsek 0053/0653 Vrhnika - Logatec, viadukt Verd; (PZI); 2011; Petrič d.o.o.
 • Načrt aktivne protihupne zaščite; Glavna cesta G2-104 Želodnik - Mengeš - Vodice, odsek Želodnik - Mengeš z obvoznico Mengeš; 1. faza: obvoznica Mengeš: GC od KM 5,860 od KM 8,520 z deviacijo reg. ceste od KM 0,000 do KM 2,100; (PZI, PID, ELABORAT MERITEV); 2011; Obrt-oprema inženiring d.o.o.
 • Projektna dokumentacija aktivne protihrupne zaščite; AC A1 Šentilj - Srmin, odsek Dramlje - Celje in priključek Celje - center; (IDZ, PSP); 2012; Dars d.d.
 • Načrt ureditve avtobusnega postajališča; R1-210/1110 v km 2,930, smer Gorenja vas; (IDZ); 2012; Občina Škofja Loka
 • Načrt aktivne protihrupne zaščite; Stanovanjska soseska Akasya, Istanbul, Turčija; (PZI); 2011; Privat
 • Načrt aktivne protihrupne zaščite; Obvoznica Gorenja vas; (PGD); 2012; Acer d.o.o.
 • Načrt prometne ureditve cest A in B; Trgovski center Grenc, Škofja Loka; (IDZ); 2012; Občina Škofja Loka
 • Načrt meteorne kanalizacije utrjenih asfaltiranih površin in zunanje ureditve; Industrijsko poslovni objekt Biring v Kamniku; (PZI, PID); 2012; Biring skupina d.o.o.
 • Načrt aktivne protihrupne zaščite; Stanovanjska soseska Yeşil vadi, Istanbul, Turčija; (PZI); 2011; Privat
 • Prometna študija priključevanja območja ČI2 na cestno omrežje Mestne občine Kranj; OPPN območja ČI2 - centralne dejavnosti v Čirčah, Kranj; (ELABORAT); 2011; KID d.o.o.
 • Načrt zunanje ureditve ob poslovni stavbi družbe Adria Airways; Poslovna stavba Adria Airways d.d., letališče Brnik; (PZI); 2011; Inkaing d.o.o.
 • Načrt aktivne protihrupne zaščite; Železniška proga Ankara - Istanbul, Ankara, Turčija; (PZI); 2011; Privat
 • Načrt umestitve sončne elektrarne; HC H4 Razdrto - Vrtojba, pokriti vkop Rebernice I in II; (IDP); 2012; Dars d.d.
 • Načrt rekonstrukcije občinskih cest; LC 100131, javna pot 600901 in 600902, Občina Gorenja vas - Poljane; (IDZ); 2012; Občina Gorenja vas - Poljane
 • Kapacitetna preveritev cestnega priključka; Priključek na R2-409/0300 za območje urejanja VM 10/2 Brezovica; (ELABORAT); 2012; Špan d.o.o.
 • Preveritev prepustnosti javne ceste ob uvedbi priključka; Priključek na LG 211050 Dolenjska cesta, Rudnik, Ljubljana; (ELABORAT); 2012; Urh arhitekti d.o.o.
 • Načrt prometne ureditve; Industrijsko poslovni prizidek obstoječega objekta, Kamnik; (PZI); 2012; KD arhitekti d.o.o.
 • Načrt oblikovne in konstrukcijske zasnove portalov; Avtoceste in hitre ceste v Republiki Sloveniji; (IDZ); 2012; Dars d.d.
 • Načrt sončne elektrarne; Trgovski center Merkur Primskovo, Kranj; (PZI); 2012; RE-TEH d.o.o.
 • Projekt sončne elektrarne; Centralna čistilna naprava Ljubljana; (IDZ); 2012; JP Vodovod - Kanalizacija d.o.o.
 • Prometna študija priključevanja OPPN na cestno omrežje; OPPN območja "NA8 asfaltna baza" Naklo; (ELABORAT); 2012; GGD d.o.o.
 • Študija obremenjevanja okolja s hrupom in elaborat ocene zvočne izolacije; Trgovski center Merkur Jesenice; (ELABORAT); 2012; KD arhitekti d.o.o.
 • Načrt ureditve preizkuševalne ploščadi; Letališče Jožeta Pučnika, Brnik; (PZI); 2012; Inkaing d.o.o.
 • Načrt aktivne protihrupne zaščite; Železniška proga št. 50 Ljubljana - Sežana, ob naselju Notranje Gorice; (IDP, IN); 2012; Ministrstvo za infrastrukturo in prostor
 • Načrt aktivne protihrupne zaščite; Obvoznica Sarajevo LOT2A, odsek Butila - Briješče, BIH; (PZI); 2012; Coning d.o.o.
 • Načrt rekonstrukcije ceste; Lokalna cesta LC 401051, Škofja Loka - Crngrob - Dorfarje, pri gasilskem domu; (IDP); 2013; Občina Škofja Loka
 • Prometna študija v sklopu celovite prostorske ureditve območja Zdravstvenega doma v Kranju; Mesto Kranj; (ELABORAT); 2013; Mestna občina Kranj
 • Štetje prometa za potrebe detajlnejše analize prometnih tokov v posameznem križišču; Mesto Kranj; (ELABORAT); 2013; Mestna občina Kranj
 • Študija hrupa s predlogom protihrupnih ukrepov; Načrt protihupne ograje; Terasa družinske rezidence Koruflorya Istanbul; (ELABORAT, PZI); 2013; privat
 • Načrt protihrupne ograje; Drugi tir železniške proge Divača - Koper, odsek Črni Kal - Koper, za zaščito stanovanjskega objekta Gabrovica 35 ob servisni cesti T-2b; (PGD, PZR); 2013; Lineal d.o.o.
 • Projektna naloga za ureditev pločnika in cestnega priključka; Projekt ureditve pločnika in cestnega priključka; R1 213, odsek 1365 Bloška Polica - Pudob, naselje Pudob; (IDZ); 2013; BIRO ARS&VITA d.o.o.
 • Načrt ceste - ureditev cestne mreže v sklopu priprave OPPN Avtobusni terminal v Kranju; Kranj; (IDZ); 2013; Mestna občina Kranj
 • Prometna preveritev ustreznosti priključevanja objekta na mrežo občinskih cesta; Srednje Bitnje; (PGD); 2013; ANE RA poslovne storitve
 • Prometna študija; Cestna mreža in nov avtobusni terminal v Kranju; (ELABORAT); 2013; Mestna občina Kranj
 • Projekt fekalnega kanala; LC 401070 Groharjevo naselje - Sv. Duh; (PGD, PID); 2013; Občina Škofja Loka
 • Načrt cestnega priključka; Novo Polje, Ljubljana; (PGD); 2014; privat
 • Načrt aktivne protihrupne zaščite AC A1 Šentilj-Srmin, odsek 0052/0652 Brezovica - Vrhnika; (PZI); DARS 
 • Načrt ureditve cestnega priključka na državno cesto R2-444 Razdrto - Podnanos, na odseku 0341, v km1+399,00; (IDZ); privat
 • Kapacitetna preveritev novega cestnega priključka na R2-409/0301 v km 0.940,00 in sosednjih priključkov; (elaborat); 2014; Občina Vrhnika
 • Načrt kolesarske steze na Cankarjevi ulici v Novi Gorici - (recenzija PZI dokumentacije); 2014; Mestna občina Nova Gorica
 • Projekt zavarovanja premostitvenih objektov most Sava, viadukt Tržiška Bistrica, viadukt Rupovščica, most Kokra, most Ljubljanica, viadukt Lijak in most Drava z ustreznim nivojem varnostne ograje; (IDZ, PZI, PID-delno); 2016; DARS d.d.