Prometne študije

Prometna študija priključevanja »območja ČI2 – centralne dejavnosti v Čirčah« na cestno omrežje Mestne občine Kranj

Investitor: Kranjska investicijska družba d.o.o.
Lokacija: Kranj (Čirče)
Faza: Elaborat
Leto: 2011

V fazi priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta »OPPN Območja Či2 – centralne dejavnosti v Čirčah«, katerega investitor je KID d.o.o., je bilo potrebno pripraviti strokovno podlago prometne preveritve priključevanja novega območja na cestno mrežo mestne občine Kranj. Območje centralnih dejavnosti v Čirčah se nahaja neposredno ob jugovzhodnem vstopu v mesto Kranj, vzhodno od križišča vzhodne mestne obvoznice (R1-210/1108 Primskovo-Labore) in Smledniške ceste. Celotno območje obsega 4,80 ha obstoječih stavbnih zemljišč, ki so programsko ločena v tri sklope.

 

Predmet naloge je bila izdelava prometne študije oziroma preučitev vpliva nove rabe prostora na obstoječo cestno mrežo.

 

Na podlagi validacije obstoječega makroskopskega modela cestne mreže Kranja, napovedi generacije prometa zaradi nove rabe prostora ter napovedi prometne rasti je bila narejena kapacitetna analiza šestih križišč.

 

Kapacitetna analiza je bila narejena za izhodiščno leto 2017 in za leto na koncu planske dobe 2037.