Študije hrupne obremenjenosti

Strokovna podlaga za OPPN – Študija obremenitev s hrupom

Investitor: Mestna občina Kranj
Lokacija: Kranj
Faza: Elaborat
Leto: 2014

Predmet elaborata je študija obremenitev s hrupom zaradi spremenjene rabe prostora na širšem območju zdravstvenega doma Kranj. Elaborat je strokovna podlaga za sprejetje občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za območje zdravstvenega doma v Kranju in novega avtobusnega terminala ter pripadajoče cestne mreže.

Namen elaborata je prikazati, kako bo nova raba prostora vplivala na razmere v bivalnih objektih z vidika hrupnih obremenitev in katere omilitvene ukrepe bo potrebno izvesti.

 

Analiza hrupnih obremenitev na območju prostora, ki se bo urejal z OPPN ZD Kranj in predlagana rešitev za območje avtobusnega terminala, obsega oceno hrupne obremenjenosti pri današnjem stanju, stanju leta 2018 pri različnih scenarijih, pri stanju leta 2038 za dve različni situaciji in predlog protihrupne zaščite.

 

Ker je na območju OPPN ZD Kranj pozidava urbanega značaja, je nemogoče ščititi vse objekte aktivno. Je pa možno aktivno zaščititi objekte, ki imajo poslabšano stanje z vidika hrupnih obremenitev zaradi nove lokacije avtobusnega terminala in nove cestne povezave. Predlagani so naslednji protihrupni ukrepi: 

  • Protihrupna ograja pri avtobusnem terminalu PHO-1 v skupni dolžini 178.0 m višine 4.0 m,
  • Protihrupna ograja pri novi povezavi PHO-2 v skupni dolžini 55.0 m višine 2.5 m,
  • Pri rekonstrukciji cest in parkirišč naj se uporabi tihi asfalt (npr. SMA8),
  • Povozne površine naj se nikjer ne tlakujejo.