Prometno načrtovanje

Krožišče Šempeter pri Gorici

Načrt obsega celovito rekonstrukcijo obstoječega križišča z zamenjavo voziščne konstrukcije na širšem območju križišča na lokalni cesti, dograditev površin za pešce in kolesarje z navezavo na obstoječo projektno dokumentacijo, prilagoditev cestne razsvetljave in ureditev prometne opreme in signalizacije.

Na podlagi pridobljenih projektnih pogojev se je izdelal projekt za izvedbo krožišča, ki je detajlno obdelal vse ureditve, od gradbeno-prometnih del, odvodnjavanja meteornih vod, hortikulture, cestne razsvetljave ter ostalih komunalnih vodov. S predlaganimi ureditvami se na obravnavanem križišču zagotavljajo ustrezne razmere za pretočno in varno odvijanje motornega prometa in prometa pešcev in kolesarjev.

Investitor:
Občina Šempeter-Vrtojba
Leto:
2016-2021
Faze projektne dokumentacije:
Elaborat, IDZ, PZI, PID

Provia d.o.o.

Kranjska cesta 24
4202 Naklo
Slovenija

08 205 64 26

08 205 64 27

info@provia.si

Kontakt >
Postopek razreševanja pritožb odjemalcev in drugih strank vam posredujemo na podlagi pisne zahteve.

PROSTO DELOVNO MESTO

Nudimo možnost zaposlitve projektantu/študentu gradbene stroke.

Zaželjene so izkušnje s področja prometnega inženirstva.

Življenjepis s kontaktnimi podatki nam pošljite na info@provia.si