Prometno načrtovanje

Načrt zunanje ureditve in kanalizacije Merkur Maribor

V sklopu izgradnje trgovskega centra Merkur v Mariboru, so bili izdelani načrti zunanje in prometne ureditve ter načrt odvodnjavanja trgovskega centra. Načrt je zajemal ureditev cestnega omrežja na območju trgovskega centra, parkirnih površin, pločnikov, manipulativnih in skladiščnih površin, površin za umirjanje prometa, zelenih površin v neposredni okolici objekta ter postavitev varovalne ograje in parapetnih zidov ob obodni cesti. Izveden je bil hidravlični preračun novega kanalizacijskega omrežja z dimenzioniranjem samega omrežja ter ponikovalnic.

Po končanih gradbenih delih se je na osnovi načrta izvedlo tudi opremljanje parkirišča s horizontalno in vertikalno signalizacijo ter preizkus prevoznosti z merodajnim vozilom.

Investitor:
Merkur d.d.
Leto:
2006
Faze projektne dokumentacije:
PZR, PGD, PZI, PID

Provia d.o.o.

Kranjska cesta 24
4202 Naklo
Slovenija

08 205 64 26

08 205 64 27

info@provia.si

Kontakt >
Postopek razreševanja pritožb odjemalcev in drugih strank vam posredujemo na podlagi pisne zahteve.

PROSTO DELOVNO MESTO

Nudimo možnost zaposlitve projektantu/študentu gradbene stroke.

Zaželjene so izkušnje s področja prometnega inženirstva.

Življenjepis s kontaktnimi podatki nam pošljite na info@provia.si