Prometne študije in prometni modeli

Južna razbremenilna cesta, Kobarid

Predmet prometne študije je »Optimalna ureditev in dimenzioniranje« križišč od K1 do K4 na državni cesti G2-102 in na lokalni cesti LZ 167091 na območju Kobarida ob ureditvi južne razbremenilne ceste. Osnovni namen elaborata je preveritev več variant ureditve križišč od K1 do K4 s stališča kapacitete, vključno z dimenzioniranjem križišč.

Prometna študija obravnavanega območja je bila narejena s pomočjo izdelanega prometnega modela v programski opremi PTV Visum, kapacitetna analiza ključnih križišč v obeh konicah pa je bila izdelana s pomočjo programskega orodja PTV Vistro. Prometni model območja bazira na podatkih 12-urnega ročnega štetja prometa v križiščih K1 – K5 v januarju 2019 ter na podatkih o prometnih obremenitvah z bližnjih avtomatskih števcev.

Investitor:
Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo
Leto:
2019
Vrsta projektne dokumentacije:
Elaborat

Provia d.o.o.

Kranjska cesta 24
4202 Naklo
Slovenija

08 205 64 26

08 205 64 27

info@provia.si

Kontakt >
Postopek razreševanja pritožb odjemalcev in drugih strank vam posredujemo na podlagi pisne zahteve.