Prometni hrup

Protihrupne ograje ob AC Maribor-Cogetinci

Na avtocesti A1 Šentilj-Srmin in odseku avtoceste A5 (Maribor–Pince) je bila s študijo obremenjenosti s hrupom predvidena rekonstrukcija obstoječih ter izgradnja dodatnih protihrupnih ograj.

Zaradi razgibanosti in pogojev terena so bili izbrani različni tipi temeljenja protihrupnih ograj. Med drugim je bilo prvič v Sloveniji načrtovano in izvedeno temeljenje z zabitimi jeklenimi cevmi. Mestoma je bila na novo urejena tudi vertikalna prometna signalizacija.

Po izgradnji protihrupnih ograj so bile izvedene izvedene in-situ meritve akustičnih lastnosti protihrupnih ograj.

Investitor:
DARS d.d., Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji
Faze projektne dokumentacije:
IDZ, PGD, PZR, PZI, PID , POV, akustične meritve
Leto:
2011

Provia d.o.o.

Kranjska cesta 24
4202 Naklo
Slovenija

08 205 64 26

08 205 64 27

info@provia.si

Kontakt >
Postopek razreševanja pritožb odjemalcev in drugih strank vam posredujemo na podlagi pisne zahteve.

PROSTO DELOVNO MESTO

Nudimo možnost zaposlitve projektantu/študentu gradbene stroke.

Zaželjene so izkušnje s področja prometnega inženirstva.

Življenjepis s kontaktnimi podatki nam pošljite na info@provia.si